• سرپرست تیم طراحی و کاستومایز اپلیکیشن شرکت DNACOMM در زمینه طراحی رابط کاربری
  • فعالیت به صورت تخصصی در زمینه طراحی رابط کاربری