از سال 86 تاکنون برنامه نویس پیشگامان موج تلفن همراه . برنامه نویس ارشد قرآن صوتی حبل المتین
و برنامه نویس ارشد تقویم اذان گویای باد صبا