• تراپیست و ماسور تیم ملی ایران
  • مدرس ماساژ از انجمن ماساژ درمانی آمریکا
  • دارای مدرک فدراسیون پزشکی و ورزشی
  • مدرس ماساژ در سازمان فنی و حرفه‌ای