• فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران
  • 4 سال مدیر گروه معماری دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد 23 تهران