• مدیرعامل شرکت اجرایی انبوه‌سازی باروسازان
  • مجری پایه دو انجمن انبوه‌سازان خراسان
  • مدرس دانشکده هنر و معماری
  • عضو جامعه معماران داخلی ایران