مدیر فنی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات از سال 95 تاکنون
مدیر داخلی/سرپرست/مدیر میانی/ در بازگانی ندای آسیای میانه
و پشتیبانی لینک های وایرلس بانک کشاورزی
و پشتیبانی لینک های وایرلس بانک ملی ایران استان خراسان رضوی