رامتین آرمات

  • مشاور و مدرس حوزه‌های معماری و فضاهای سبز شهری
  • مدیر فضای سبز و رئیس کمیته زیباسازی شرکت عمران شهر جدید گلبهار
  • دارای دو فوق لیسانس معماری و کشاورزی