• کارشناس طراحی لباس و کارشناس ارشد تصویرسازی
  • 15 سال سابقه تدریس در این حوزه