• کارشناس طراحی لباس
  • بیش از 25 سال سابقه تدریس