کارشناس ارشد هنر اسلامی

مدرس دانشگاه و هنرمند فعال در حوزه نقاشی و طراحی لباس