مهندسی تکنولوژی نرم افزار – ارشد هوش مصنوعی رباتیک

تخصص (شبکه های محلی کامپیوتری – برنامه نویسی ++CوCوASP.NET و موشن گرافی و و تدوین فیلم و عکس پریمیر )

مدرس رسمی علوم پایه کامپپیوتر – بانک های اطلاعاتی – مهارت های هفتگانه کامپیوتری