• کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس از دانشگاه علم و فرهنگ تهران
  • تدریس از سال 1395 در دانشگاه الزهرا مشهد
  • تدریس در مجتمع فنی و حرفه‌ای مشهد
  • تدریس در دانشگاه آزاد مشهد